Jak uzyskać refundację?

Aby otrzymać refundację kosztów szkoleń i doradztwa, musisz spełniać wszystkie wymienione niżej trzy warunki:

  1. Prowadzić działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora turystycznego: PKD: N.79 oraz I (działalność turystyczna, hotelarska lub gastronomiczna)
  2. Twoja firma należy do sektora mikro, małych lub średnich (tu możesz sprawdzić wielkość Twojej firmy-link do weryfikacji) i prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do CEIDG lub KRS.;
  3. Twoja firma spełnia warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Jeśli spełniasz te warunki – możesz uzyskać do 80% refundacji kosztów szkolenia lub/i doradztwa z tematyki zgodnej z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds Turystyki nr 2/2018

Krok 1: Zgłoszenie do projektu (w celu uzyskania dofinansowania)

Wypełnij i wyślij krótki formularz rejestracyjny dostępny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po wysłaniu zgłoszenia w ciągu 14 dni otrzymasz od Operatora (Polskiej Izby Turystyki) na podany adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z informacjami i formularzami do wypełnienia w celu dalszej weryfikacji.

Krok 2: Dokumentacja

W ciągu 30 dni od otrzymania informacji od Operatora: przeczytaj regulamin rekrutacji oraz wypełnij i wyślij na adres Operatora potrzebne formularze. Otrzymasz je w mailu od Operatora, ale możesz także je pobrać poniżej:

 

 

PAMIĘTAJ: Wszystkie formularze wypełnij czytelnie i dokładnie. Podaj wszystkie wymagane informacje. Dokonaj analizy powiązań i partnerstw (jeśli takie zachodzą), aby prawidłowo wypełnić formularz Z02. Czytelne podpisy uczestników na formularzach zgłoszeniowych!

Krok 3: Weryfikacja

Operator sprawdza przysłane formularze, dokonując weryfikacji , w tym poprzez sprawdzenie firmy w dostępnych rejestrach; KRS, CEiDG, Pomocy de minimis/publicznej, VAT itp.

W ciągu 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wypełnionych wniosków otrzymasz informację o zakwalifikowaniu firmy do wsparcia lub odmowie wsparcia.

Następnie rejestrujesz firmę (o ile wcześniej już nie zarejestrowałeś) i pracowników w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i tworzysz profil uczestnika instytucjonalnego czyli profil firmy. Link do BUR.

Jeśli jesteś właścicielem jednoosobowej działalności to tworzysz profil dla firmy i rejestrujesz się jako pracodawca a następnie rejestrujesz się jako pracownik.

Jeśli nie wiesz jak się zarejestrować w BUR zwróć się do Operatora o pomoc.

Operator nadaje firmie w BUR numer ID wsparcia.

Ty wybierasz szkolenie lub doradztwo w BUR i podpisujesz z Operatorem Umowę o refundacji.

Krok 4: Szkolenie

Korzystasz (Ty i Twoi pracownicy, zatrudnieni na umowy o pracę) ze szkoleń i/lub doradztwa. Jesteś zobowiązany do skorzystania z usługi w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy o refundacji. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogą być przedłużone za pisemną zgodą Operatora.

Dokonujesz zapłaty firmie szkoleniowej/doradczej za szkolenie/doradztwo.

Krok 5: Rozliczenie

W ciągu 14 dni po zakończeniu szkolenia/doradztwa przesyłasz do Operatora dokumenty rozliczające usługę:

  • kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) faktury za usługę;
  • potwierdzenie dokonania przelewu bankowego;
  • kopie certyfikatów uczestników szkolenia, zaświadczenie zawierające informacje (wymienione w umowie o refundację),
  • wydruki ankiet ocen usługi dokonanych przez uczestników szkolenia (oraz przez Firmę) w BUR;
  • raport z doradztwa, wraz z oświadczeniem Firmy o wdrożeniu zaleceń doradztwa;
  • wyniki pre i post testów uczestników szkolenia, w celu udokumentowania liczby uczestników, którzy podnieśli kompetencje w rezultacie szkolenia.

Krok 6: Refundacja środków

Niezwłocznie (max w ciągu 14 dni) po weryfikacji dokumentów rozliczeniowych, pod warunkiem ich kompletności i prawidłowości oraz braku zastrzeżeń do realizacji usługi , Operator przekazuje kwotę refundacji (80% kosztów usługi) na rachunek bankowy firmy podany w załączniku Z9a.

Warunkiem niezwłocznego przekazania kwoty refundacji jest dostępność/przekazanie funduszy przez PARP, z przeznaczeniem na refundację na rachunek Operatora projektu.

PAMIĘTAJ! Na każdym etapie możesz liczyć na pomoc Operatora (w tym także przy wypełnianiu formularzy, wyborze firmy w BUR ) – jeśli zajdzie potrzeba, udzielimy informacji i pomocy. Jeśli będą jakieś niejasności czy pytania, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Cenimy sobie i preferujemy bezpośredniość, współpracę i wymianę opinii. Mail do help desku: kompetencjewturystyce@pit.org.pl

Moja praca w turystyce – wzrost kompetencji pracowników sektora turystycznego
Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Aplikuj w ramach programu "Moja praca w turystyce..."

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.